Statuten

Statuten Sportraad gemeente Lochem.

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportraad gemeente Lochem.
Hierna te noemen: de vereniging Zij is gevestigd in de gemeente Lochem  
DOEL

Artikel 2. 1.De vereniging heeft ten doel:

 1. De sportbeoefening in al haar verschijningsvormen in de gemeente Lochem te bevorderen en te stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin. De band tussen de gemeente Lochem en de Sportverenigingen in de gemeente te verstevigen en het bevorderen en ontwikkelen van de sportbeoefening in de ruimste zin.
 2. De vereniging komt op voor de belangen van de sport in de gehele gemeente Lochem in het algemeen en voor haar leden in het bijzonder. Evenals de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden tot sporten(accommodaties). Er is geen sprake van winstoogmerk. Zowel de belangen van de georganiseerde als ongeorganiseerde sport worden behartigd en kennisoverdracht tussen de verenigingen wordt gestimuleerd.

2.De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. Het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, tussen sportverenigingen en overheidsinstanties, tussen sportverenigingen en overige instanties en tussen sportverenigingen en de vereniging. Zowel op lokaal niveau als op provinciaal, regionaal als landelijk niveau.
 2. Het optreden als gesprekspartner van het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren betreffende algemene aspecten op het gebied van het gemeentelijk sportbeleid.
 3. Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen. Deze adviezen zijn openbaar.
 4. Het coördineren en/of gezamenlijk uitvoeren van activiteiten van leden, waar na gezamenlijk overleg, toe is besloten. Zoals het beleggen van een algemene ledenvergadering of het organiseren van themabijeenkomsten, lezingen, cafés en dergelijke
 5. Het voordragen of benoemen van vertegenwoordigers in besturen of commissies van plaatselijke of regionale instellingen of organen, die voor het sportbeleid van belang zijn.
 6. Het zoeken naar mogelijkheden en inzet van middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 7. Alle andere middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot één en dertig december.   WERKGEBIED
Artikel 4. Het werkgebied is de gehele gemeente Lochem.   LEDEN EN DONATEURS
Artikel 5.

 1. De vereniging heeft leden, donateurs en sponsoren.
 2. Leden van de vereniging zijn sportverenigingen uit het werkgebied.
 3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 4. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich jegens de vereniging schriftelijk verbinden tot het storten van een jaarlijkse financiële bijdrage.
 5. Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de vereniging uit sportieve en/of zakelijke overwegingen op enigerlei manier ondersteunen.

EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 6. De Sportraad kan een lidmaatschap tussentijds beëindigen door een schriftelijke opzegging met opgaaf van redenen.
Een sportvereniging kan haar lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging voor één december van het lopende verenigingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen teruggave van reeds betaalde contributie plaats.
BESTUUR
Artikel 7
.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen en ten hoogste elf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
  Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van de voorgaande zin – door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer door het bestuur opgestelde voordrachten.
  Ten minste vijf leden kunnen eveneens een voordracht opstellen voor een nieuw te benoemen bestuurder.
 4. De voorzitter wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
 5. Alle bestuurders treden uiterlijk drie jaar na hun benoeming af, overeenkomstig een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.
  Een aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar.
  Een nieuwe, in de plaats van een ander benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schriftelijk bedanken, overlijden, verklaring in staat van faillissement, door aanvrage van surséance van betaling, indien de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, alsmede door onder curatelestelling.
 7. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Het vereiste quorum moet de helft van het totale ledenaantal bedragen.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 8. Om deel te kunnen uitmaken van het bestuur dient men lid te zijn van een sportvereniging of een maatschappelijke betrokkenheid hebben met de sport in de breedste zin van het woord. De bestuursleden worden geselecteerd op hun complementaire kennis, ervaring en netwerk binnen en buiten de sportsector. Het is daarmee hét sportadviesorgaan van de gemeente Lochem.
 9. De bestuurders dragen zorg dat ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wiens ressort de vereniging is gevestigd, steeds worden ingeschreven de vereiste personalia van alle bestuurders, met vermelding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.

 1. Alle bestuurders gezamenlijk of tenminste drie (3) bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuurders kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld aan derde verbindt.
 4. Voor transacties welke een bedrag van twaalf duizend euro (€ 12.000,00) te boven gaan is goedkeuring door de algemene vergadering vereist.

GELDMIDDELEN
Artikel 9. De leden zijn jaarlijks administratiekosten verschuldigd. In de algemene vergadering wordt jaarlijks de hoogte van de administratiekosten vastgesteld.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: – administratiekosten; – subsidies; – bijdragen van begunstigers en sponsors;
– batig saldi verkregen uit georganiseerde evenementen;
– eventuele schenkingen en legaten;
– eventuele andere wettig verkregen baten.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering (jaarvergadering) binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
  Deze stukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. Indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet wordt overgelegd een verklaring afkomstig van een daartoe bevoegde accountant, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Van deze commissie treedt er jaarlijks één af. De commissie onderzoekt de stukken, bedoeld in het voorgaande lid en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording, strekt het bestuur tot decharge.
 6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren, behoudens afwijkende vereisten inzake de omzetbelasting.
  De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11.

 1. De oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te geschieden aan de adressen van de leden volgens het ledenregister of door het plaatsen van een advertentie in een regionaal veelgelezen krant.
  De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, die van de oproep en de vergadering niet meegerekend.
  De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, tenzij door het bestuur een andere plaats wordt bepaald.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
  In de jaarvergadering komt in ieder geval aan de orde:
  a. het jaarverslag van het bestuur;
  b. het verslag van de kascommissie, indien geen accountantsverklaring wordt overgelegd;
  c. de eventuele benoeming van de nieuwe kascommissie;
  d. de jaarlijkse bestuursverkiezing;
  e. het vaststellen der contributie.

Artikel 12.

 1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden:
  a. zo dikwijls het bestuur dit nodig acht;
  b. indien tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, hierom verzoekt.
  Laatst gemeld verzoek dient, onder vermelding van de te behandelen agendapunten, schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan.
 2. Het bestuur is verplicht na ontvangst van het verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na gemelde ontvangst.
  Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de het langst in functie zijnde aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene vergadering behandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

STEMRECHT
Artikel 14.

 1. Leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid.
 2. Op uitnodiging van het bestuur mogen begunstigers, sponsors en andere personen de algemene vergadering bijwonen. Zij hebben geen stemrecht.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
  Op voorstel van de voorzitter kan ook bij acclamatie gestemd worden.
 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij stemmingen over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich – voor zover de statuten niet anders bepalen – heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen, en is hij/zij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan de geldig uitgebrachte stemmen en volmachten daartoe, door de op de vergadering aanwezige leden.


BESTUURSVERGADERING
Artikel 15.

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuurders dit gewenst achten.
 2. De oproeping tot de vergadering dient schriftelijk te geschieden aan de adressen der bestuurders.
  De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, die van de oproep en de vergadering niet meegerekend.
  Bij de oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Op de stemming en besluitvorming is, voor zoveel mogelijk, het hiervoor met betrekking tot de algemene vergadering bepaalde van toepassing, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten de meerderheid der bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16.

 1. De algemene vergadering kan -op voorstel van het bestuur- bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering en al die onderwerpen, waarin de statuten niet voorzien en waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, of indien dit schriftelijk wordt verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN FUSIE
Artikel 17.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  Het besluit behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
  Tot het doen verlijden van deze akte is iedere bestuurder bevoegd.
 4. Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie met een of meer andere rechtspersonen, of tot splitsing van de vereniging, is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING
Artikel 18
.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
  Het bepaalde met betrekking tot een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij het besluit tot ontbinding wordt bepaald wie met de vereffening zullen worden belast en op welke wijze een eventueel batig saldo zal worden besteed.
  Indien bij het besluit geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene vergadering te bepalen doel, het welk het meest met het doel van de vereniging overeenkomt.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten en reglementen voor zover mogelijk en nodig van kracht.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder degene die daartoe door het bestuur is aangewezen, gedurende zeven jaren, behoudens afwijkende vereisten inzake de omzetbelasting.

SLOTBEPALING
Artikel 29

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.

Reacties zijn gesloten.