Subsidieregelingen Sportverenigingen in de gemeente Lochem

Maatschappelijke inzet Sportverenigingen

De gemeente Lochem stimuleert verenigingen om sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Hierbij gaat het om activiteiten die een breed maatschappelijk belang dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op de doelgroepen benoemd in de Sportvisie ‘Lochem beweegt’.

Deze doelgroepen zijn:

 • jongeren (0-23 jaar)
 • ouderen (65 jaar en ouder)
 • mensen met een beperking
 • sociale minima

Klik hier voor voorbeelden van activiteiten in het verleden waarop subsidie is verleend.

Als u overleg gehad hebt gehad met de bestuurders van uw sportvereniging en de verenigingsondersteuner kunt u de subsidie voor maatschappelijke inzet sportverenigingen online aanvragen.

https://www.lochem.nl/digitaal-loket/onderwerp/subsidie-maatschappelijke-inzet-sportverenigingen/

________________________________________

Subsidie sportvoorzieningen gemeente Lochem

Het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage tot een maximum van € 125.000 aan sportverenigingen of beheerstichtingen voor de investering in aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een (kunst)grasveld, was- en kleedgelegenheid, berging voor spelmaterialen, EHBO ruimte, trainingsfaciliteiten of lichtmast-installatie. Het betreft een vereniging gebonden voorziening in de gemeente Lochem. Subsidie voor de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen kunt u aanvragen voor 1 februari van enig jaar via het online aanvraagformulier. https://www.lochem.nl/digitaal-loket/onderwerp/subsidie-sportvoorzieningen/


________________________________________

Oranje Fonds: NLDOET

Het Oranje Fonds organiseert samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Vanaf begin november is het weer mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen. In 2017 was de maximale bijdrage € 400,=. Deze bijdrage kun je gebruiken voor gebruiken voor ruwe klusmiddelen zoals verf, de huur van klusmiddelen en/of eten en drinken voor de harde werkers. Kijk op de website van Nldoet voor meer informatie. http://www.nldoet.nl

Oranje Fonds: Samen Ouder

Het Oranje Fonds stimuleert deelname van ouderen aan de samenleving. Voor het programma “Samen Ouder” zoeken we projecten die de tijd krijgen om de doelgroep en het aanbod te versterken en verder uit te breiden. Dit doen wij door initiatieven gedurende drie jaar te ondersteunen met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid. De financiële bijdrage van het Oranje Fonds ligt maximaal tussen de € 25.000,- en € 40.000,- per jaar, naast de eigen bijdrage en bijdragen van eventuele andere betrokken partijen. U kunt een aanvraag indienen via een speciaal aanvraagformulier op mijn.oranjefonds.nl.


Subsidieregeling Open clubs 2017

Eén van de hoofdpijlers van het sportbeleid van provincie Gelderland en gemeente Lochem is het stimuleren en ondersteunen van open clubs. Hiermee worden sportverenigingen bedoeld die actief verbindingen zoeken met andere sportclubs, met bedrijven en met maatschappelijke organisaties in de zorg-, welzijn- en onderwijssector. In samenwerking met deze organisaties dragen open clubs bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bieden van zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of het bieden van werk/leerplekken voor langdurige werklozen.

Openstelling regeling

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met december 2019. Maar let op; jaarlijks wordt budget vastgesteld door de provincie. Daarbij geldt: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt en op is op. Voor 2017 gelden de volgende plafonds:

 • Voor het uitvoeren van een verkenning: €150.000
 • Voor het opstellen van een ontwikkelplan: €200.000
 • Voor de realisatie van open clubs en vitale sportparken: €450.000

Minimabeleid

Fonds Gehandicaptensport

Bij Fonds Gehandicaptensport kunnen lokale verenigingen een start- en/of stimuleringssubsidie aanvragen ten behoeve van aangepast sporten. Een subsidie die sport mogelijk maakt voor mensen met een handicap op lokaal niveau.

De volgende projecten ter stimulering van sport voor mensen met een handicap komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Op voorwaarde dat een structureel aanbod wordt ontwikkeld of in ontwikkeling is.

 • Werven en behouden van leden
 • Het werven van vrijwilligers en kader
 • Sportvervoersregeling
 • Sport- en spelmateriaal
 • Sportevenementen en toernooien met als doel instroom van sporters met een handicap
 • Voorzieningen en aanpassingen aan de accommodatie
 • Innovatieve projecten

Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd door geregistreerde verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die de organisatie, belangenbehartiging of stimulering en promotie van sport tot doel hebben inclusief voor mensen met een handicap.


Hoogte van bijdrage

De aangevraagde subsidie is maximaal €5.000,- voor een periode van maximaal 3 jaar en dient bestemd te zijn ter dekking van de meerkosten verbonden aan de aanschaf of de activiteit. Ga voor meer informatie naar de richtlijnen en het aanvraagformulier. Heb je nog vragen aan de hand van deze informatie? Mail dan naar: subsidies@fondsgehandicaptensport.nl

De sportsubsidiewijzer van NOC*NSF

De Sportsubsidiewijzer is ontworpen in het kader van het NOC*NSF-project Sport & Europa. Derhalve vind je hierin alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden van de Europese Unie. Daarnaast bevat de Sportsubsidiewijzer relevante subsidieprogramma’s van nationale, provinciale en lokale overheden. 

De subsidies in de Sportsubsidiewijzer betreffen niet alleen zuiver op sport gerichte programma’s. Ook subsidies die betrekking hebben op raakvlakken van de sport – zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie – zijn opgenomen. 

https://www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer

Reacties zijn gesloten.