ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTRAAD GEMEENTE LOCHEM

Datum: Maandag 25 oktober 2021
Zaal open: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 6, Harfsen


AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling verslag 22 september 2020 (bijgevoegd)
 4. Mededelingen
 5. Bestuursverkiezing:
  De heer H. Hannessen stelt zich aftredend en is niet herkiebaar
  Volgens het rooster van aftreden is mevrouw B. van Huizen-Witteveen aftredend.
  Zij stelt zich herkiesbaar. Voorgesteld wordt haar te herkiezen
  De heer D. Bolink stelt zich kandidaat als bestuurslid. Voorgesteld wordt hem te
  verkiezen.
 6. Jaarverslag 2020
  Wordt in een PowerPointpresentatie getoond.
 7. Financieel jaarverslag 2020
  Wordt in een PowerPointpresentatie getoond.
 8. Verslag Kascommissie 2020
  Kascommissie bestaat uit: De heer J.W. Tuitert
  De heer F.J. van de Straat
 9. Benoeming 1 lid en 1 reserve lid Kascommissie 2021 voor het financieel jaarverslag
  2021
 10. Vaststellen contributie voor het jaar 2022.
  De Algemene Ledenvergadering heeft op 22 september 2020 besloten het bedrag van
  het lidmaatschap voor het jaar 2020 en 2021als volgt vast te stellen:
  1 t/m 25 leden € 20,– per jaar
  26 t/m 75 leden € 30,– per jaar
  76 t/m 150 leden € 40,– per jaar
  151 t/m 300 leden € 50,– per jaar
  301 en meer leden € 60,– per jaar
  Het aantal leden op 1 januari van het desbetreffende jaar is hierbij bepalend.
  Voor een omnivereniging geldt het totaal aantal leden.
  2
  Bovendien is besloten een jaarlijkse indexering toe te passen als het bestuur dit
  noodzakelijk vindt.
  Voorgesteld wordt de contributie voor het jaar 2022 ongewijzigd vast te stellen
 11. Begroting 2021
  Wordt in een PowerPointpresentatie getoond.
 12. Goedkeuring:
  -Handboek Goed Bestuur (i.k.v. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen -WBTR-)
  (bijgevoegd)
  -Aansprakelijkheidsregels (bijlage A) (bijgevoegd)
  -Taakomschrijvingen en taakverdeling bestuursleden Sportraad Lochem (bijlage B)
  (bijgevoegd)
 13. Instellen continuïteitencommissie en het benoemen van drie personen, dit gelet op het
  Handboek Goed Bestuur.
 14. Afscheid van de heer H. Hannessen
 15. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte A.L.V.
  PAUZE TOT 21:00 UUR
 16. Mevrouw A. Hoks, beleidsadviseur Sport en speelruimte gemeente Lochem, zal een
  uitleg en toelichting geven over de subsidieregelingen Sportvoorzieningen en het
  Sportakkoord.
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.