Algemene Ledenvergadering

SPORTRAAD GEMEENTE LOCHEM

Datum:            Dinsdag 22 september 2020
Zaal open:       19:30 uur
Aanvang:        20:00 uur
Locatie:          Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 6, Harfsen

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling verslag 19 maart 2019 (bijgevoegd).
  4. Mededelingen
  5. Bestuursverkiezing:

Volgens het rooster van aftreden zijn de heren H. Hannessen en H.P Simons statutair aftredend.
Zij stellen zich herkiesbaar. Voorgesteld wordt hen te herkiezen

6. Jaarverslag 2019
Wordt in een PowerPointpresentatie getoond.
7. Financieel jaarverslag 2019
Wordt in een PowerPointpresentatie getoond.
8. Verslag Kascommissie 2019
Kascommissie bestaat uit:     De heer J.W. Tuitert   (aftredend)
                                             De heer F.J. van de Straat 
9. Benoeming 1 lid en 1 reserve lid Kascommissie 2020 voor het financieel
jaarverslag 2020
10. Vaststellen contributie voor de jaren 2020 en 2021

De Algemene Ledenvergadering heeft op 19 maart 2019 besloten het bedrag van het lidmaatschap voor het jaar 2019 als volgt vast te stellen:

1 t/m 25 leden                        € 20,–             per jaar
26 t/m 75 leden                      € 30,–             per jaar
76 t/m 150 leden                    € 40,–             per jaar
151 t/m 300 leden                  € 50,–             per jaar
301 en meer leden                  € 60,–             per jaar

Het aantal leden op 1 januari van het desbetreffende jaar is hierbij bepalend.
Voor een omnivereniging geldt het totaal aantal leden.
Bovendien is besloten een jaarlijkse indexering toe te passen als het bestuur dit noodzakelijk vindt.

Voorgesteld wordt de contributie voor de jaren 2020 en 2021 ongewijzigd vast te stellen

11. Begroting 2020
Wordt in een PowerPointpresentatie getoond.
12. Adviesraad; voorstel nieuwe opzet Adviesraad
13. Vooruitblik 2020
14. Afscheid van de webmaster, de heer A. Peters  
15. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte A.L.V.

PAUZE TOT 21:00 UUR

16. Mevrouw M. Pezy, Sportcoach Stichting Welzijn Lochem, zal een presentatie geven over Aangepast sporten en (de bestaande) mogelijkheden binnen de gemeente Lochem.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.